Label
     

Avís legal


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Consell Insular de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Insular de Menorca.

Els continguts d’aquest web poden ser reproduïts esmentant la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc.) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament s'autoritzat l’ús personal no comercial. No es permet modificar aquest web ni els seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant. En qualsevol cas, la informació i els continguts del web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Consell Insular de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Consell Insular de Menorca no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Consell Insular de Menorca no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es